جديد منصة لحصاد السلجم

PDF
هل أنت مهتم بالإعلان؟
الاتصال بالبائع
1/8
€ 448.80
بما في ذلك سعر الضريبة على القيمة المضافة, ضريبة القيمة المضافة – 20%
UAH 14500
≈ $ 527
€ 374
السعر بدون ضريبة القيمة المضافة
الاتصال بالبائع
الفئة منصة لحصاد السلجم
سنة التصنيع 2019
الموقع أوكرانيا Dnipró
تاريخ النشر Jul 30, 2020
Autoline ID LR20595
PDF
حالة المركبة
حالة المركبة جديد
المواصفات
اللون أبيض، ميتاليك
معلومات إضافية: الروسية الأوكرانية
Лучшие рапсовые столы от производителя. Качественная техника с новаторским подходом для уборки рапса!

Конструктивные отличия и их назначение.В отличие от конструкций прочих производителей, навешивающихся на боковины жаток, что неизбежно приводит к их деформации и разрушению, при агрегатировании со шнековой жаткой комбайна основная масса приспособления равномерно распределена вдоль режущего аппарата и не влияет на износ жатки;

• Оригинальная кинематика приводов рабочих органов исключает вибрацию, что снижает нагрузку на жатку (не снижается ресурс работы жатки и комбайна);

• Благодаря оригинальной конструкции рамы исключается прогиб стола в процессе работы независимо от ширины захвата приспособления;

• Применяется усиленная и долговечная ножевая полоса 6х24мм с многократным запасом прочности;

• Оригинальная конструкция головки ножа не требует направляющих, что исключает ее излом и снижает время на обслуживание;

• Оригинальная конструкция привода активного делителя, в совокупности с применением раздвоенных бобовых сегментов «Джон Дир» и спец.прижимов из полиамида, обеспечивает высокую скорость и качество среза, а также плавность хода ножей, в сравнении с аналогами, снижает время на его монтаж/демонтаж;

• За счет уменьшенного, в сравнении с аналогами, веса приспособления снижается нагрузка на жатку, навеску и комбайн в целом;

• Значительно снижено время и упрощен процесс агрегатирования приспособления для уборки рапса со шнековой жаткой, в сравнении с прочими конструкциями, так как отпадает необходимость демонтажа МКШ (Sсhumacher ) и делителей жатки;

• Съемные активные делители наклонены на 30 градусов вперед по ходу движения комбайна, обеспечивая качественный срез и снижение потерь осыпавшимся зерном;

• Оригинальная конструкция приводов активных делителей позволяет на выбор Потребителя применять для привода правого активного делителя как трансмиссионный вал, так и привод от горизонтального ножа не снижая надежности и долговечности продукции;

• На приспособлениях устанавливается регулируемая правая боковина, что облегчает агрегатирование с жаткой с нарушенной геометрией и исключает возможность задевания мотовилом о боковины стола;

• На настиле приспособления изготовлен специальный буртик, препятствующий просыпанию зерна из жатки в обратном направлении, дополнительно снижая потери.
Кращі рапсові столи від виробника. Якісна техніка з новаторським підходом для збирання ріпаку!

Конструктивні відмінності і їх назначеніе.В відміну від конструкцій інших виробників, навішують на боковини жаток, що неминуче призводить до їх деформації і руйнування, при агрегатуванні з шнекової жаткою комбайна основна маса пристосування рівномірно розподілена вздовж різального апарату і не впливає на знос жатки;

  • Оригінальна кінематика приводів робочих органів виключає вібрацію, що знижує навантаження на жатку (не знижується ресурс роботи жатки і комбайна);

  • Завдяки оригінальній конструкції рами виключається прогин столу в процесі роботи незалежно від ширини захоплення пристосування;

  • Застосовується посилена і довговічна ножова смуга 6х24мм з багаторазовим запасом міцності;

  • Оригінальна конструкція головки ножа не вимагає напрямних, що виключає її злам і знижує час на обслуговування;

  • Оригінальна конструкція приводу активного дільника, в сукупності з застосуванням роздвоєних бобових сегментів «Джон Дір» і спец.пріжімов з поліаміду, забезпечує високу швидкість і якість зрізу, а також плавність ходу ножів, в порівнянні з аналогами, знижує час на його монтаж / демонтаж ;

  • За рахунок зменшеного, в порівнянні з аналогами, ваги пристосування знижується навантаження на жатку, навішення і комбайн в цілому;

  • Значно знижено час і спрощений процес агрегатування пристосування для збирання ріпаку з шнекової жаткою, в порівнянні з іншими конструкціями, так як відпадає необхідність демонтажу МКШ (Sсhumacher) і подільників жатки;

  • Знімні активні подільники нахилені на 30 градусів вперед по ходу руху комбайна, забезпечуючи якісний зріз і зниження втрат обсипали зерном;

  • Оригінальна конструкція приводів активних дільників дозволяє на вибір споживача застосовувати для приводу правого активного дільника як трансмісійний вал, так і привід від горизонтального ножа не знижуючи надійності і довговічності продукції;

  • На пристроях встановлюється регульована права боковина, що полегшує агрегатування з жаткою з порушеною геометрією і виключає можливість торкання мотовилом про боковини столу;

  • На настилі пристосування виготовлений спеціальний буртик, що перешкоджає пробудженню зерна з жатки в зворотному напрямку, додатково знижуючи втрати.
نصائح للشراء
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للأمان
معلومات الاتصال بالبائع
إرسال الرسالة
captcha
بيع ماكينات أم مركبات؟
يمكنك القيام بذلك معنا!
إعلانات مماثلة